KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuje, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

JAZ-BUD Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok
NIP: 542-32-34-392, REGON: 200817918

JAZ-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JAZ-BUD Sp.j.
ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok
NIP: 542-24-78-258, REGON: 050609660

JAZ-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.
ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok
NIP: 542-32-34-251, REGON: 200816161

JAZ-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I Sp.J.
ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok
NIP: 966-21-05-263, REGON: 364980663

JAZ-BUD Jan Sawicki
ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok
NIP: 542-010-70-90, 050004230

 

W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt listem poleconym na powyższy adres z dopiskiem „RODO”.

Cele i podstawy przetwarzania Pana/Pani  danych osobowych:

 1. W celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. W celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania Spółki, w celach archiwalnych (w tym dowodowych) oraz innych tego typu celach będących realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. W celu ewentualnego ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. Oraz w innych celach wyraźnie wskazanych prze Pana/Panią w wyraźnej zgodzie otrzymanej od Pana/Pani - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jeżeli taką otrzymaliśmy lub otrzymamy od Pana/Pani w przyszłości.

Udostępnianie danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione różnego rodzaju współpracownikom i dostawcom usług wykorzystywanym w celach, o których mowa w punkcie 2 powyżej, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 tj.:

 1. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
 2. W zakresie realizacji zawartej przez Pana/Pani umowy – przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa.
 3. W zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane.
 4. W zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki
  i raportowania Spółki, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków – do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

Przysługujące prawa.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani:

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt 2. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego uzasadnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo żądania do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów określonych w pkt 2. Jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym stosując profilowanie.